Erämaksuluoton erityisehdot

Palveluntarjoaja / Luoton myöntäjä

St1 Finance Oy, Purotie 1, 00380 Helsinki, puhelinnumero 010 557 11, verkkosivut: www.st1finance.fi.

St1 Finance Oy (jäljempänä St1) on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Yhtiön y-tunnus: 2789887-7 ja sen rekisteröity kotipaikka on Helsinki. St1 Finance Oy tarjoaa maksupalveluja Finanssivalvonnan myöntämän toimiluvan perusteella.

Erämaksuluoton sopimus ja sovellettavat ehdot

Erämaksuluotto on St1 Finance Oy:n asiakkaalle myöntämä kertaluotto, joka maksetaan takaisin useassa maksuerässä. Luotto on hyödykesidonnainen kuluttajaluotto, joka on voimassa ennalta sovitun määräajan eikä sisällä luottolimiittiä. Luotto myönnetään kulutushyödykkeen tai hyödykkeiden hankkimista varten. Luoton maksu tulee suorittaa pätevästi vain St1 Finance Oy:n laskulla ilmoittamalle pankkitilille ja käyttämällä annettua viitenumeroa. Solmimalla erämaksuluottosopimuksen Myyntiyhtiö siirtää oikeuden maksuihin St1 Finance Oy:lle.

Myyntiyhtiötä ja hyödykettä koskevat riidat tulee käsitellä kuluttajan ja myyntiyhtiön välillä. St1 Finance Oy toimii tässä sopimussuhteessa vain Erämaksuluoton myöntäjänä ja on kuluttajaan suhteessa myönnetyn luoton osalta.

Sopimus syntyy sähköisen Etäviestimen avulla tehdyn sopimuksen tultua hyväksytyksi tai asiakkaan kirjallisen hakemuksen perusteella. Sopimuksen teon yhteydessä asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan vahvan sähköisen tunnistusmenetelmän, kuten pankkien verkkopankkitunnistuksen tai muun vastaavan teknisen järjestelmän avulla ja asiakkaan osoitetiedot tarkistetaan Väestörekisterikeskuksen palvelusta. Sopimus tulee voimaan heti, kun asiakas on vastaanottanut vahvistuksen sopimuksen hyväksymisestä.

Asiakas ei voi nostaa luottoa käyttöönsä eikä luotossa ole luottorajaa, joka vapautuisi asiakkaan käyttöön suoritusten jälkeen. Luottosopimuksen kesto määritellään Erämaksuluoton sopimuksessa.

St1:llä on oikeus syytä ilmoittamatta kieltäytyä solmimasta sopimusta asiakkaan kanssa.

Asiakas sitoutuu käyttämään palveluita ja noudattamaan Erämaksuluottoa ja sopimukseen kulloinkin soveltuvia ehtoja sekä St1:n antama ohjeita.

Erämaksuluottosopimukseen sovelletaan ensisijaisesti näitä Erämaksuluoton erityisehtoja ja toissijaisesti St1 Finance Oy Maksupalvelun käyttöehtoja. Mikäli näiden välillä esiintyisi ristiriitaa sovelletaan ensisijaisesti Erämaksuluoton erityisehtoja.

Luoton myöntäjälle annettavat tiedot ja tietojen tarkistus

Asiakas on velvollinen antamaan St1:lle sen kulloinkin pyytämät oikeat, riittävät, tarpeelliset ja/ tai kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön edellyttämät tiedot erämaksuluottosopimuksen solmimiseksi ennen sopimuksen voimaantuloa ja sopimuksen voimassa ollessa. St1:llä on oikeus hankkia asiakasta koskevia tietoja muun muassa Väestörekisterikeskukselta tai muusta julkisesta rekisteristä, luottotietoja välittävältä yritykseltä tai muista luotettavista lähteistä. Tietoja käytetään asiakkaan luottokelpoisuuden arvioimiseen ja palvelun tuottamiseen.

Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja asiakkaan on ilmoitettava St1:lle välittömästi yksilöinti- ja yhteystietojensa muutoksista. St1 ei vastaa vahingosta, joka johtuu siitä, että asiakas ei ole ilmoittanut edellä mainittujen tietojen muutoksesta. St1:llä on oikeus veloittaa muutosten ilmoittamatta jättämisestä aiheutuneet kulut asiakkaalta.

Kustannukset ja luottokorko

Erämaksuluottoon lisätään kuukausittainen tilinhoitomaksu 3,00 euroa. Luottokorko on kiinteä 5,5%.

Todellinen vuosikorko

Todellinen vuosikorko koostuu luottokustannuksista (luottokorko ja muut kulut/ maksut), jotka annetaan luottomäärälle laskettuna vuosikorkona. Todellisen vuosikoron määrä riippuu sekä luoton suuruudesta että luoton takaisin maksun kestosta eli valittujen maksuerien määrästä. Todellinen vuosikorko ilmoitetaan luottosopimuksessa.

Erämaksuluoton maksuaika

Erämaksuluottoa maksetaan kuukausilaskuilla ja maksettavia eriä voidaan sopia kahden ja viiden (2-5) erän välillä. Erämaksuluottoon lisätään tilinhoitomaksu ja kiinteä korko, sekä mahdolliset muut kulut, jotka mainitaan erikseen hinnastossa. Maksuaika voi näin ollen olla korkeintaan kuusi (6 kuukautta). Laskuilla on lähtökohtaisesti tasaerät Luottopääoman lisäksi tasaerissä on huomioitu kaikki sopimuksessa ja hinnastossa ilmoitetut kustannukset, kuten korko ja tilinhoitomaksu.

Sopimuksen voimassaolo

Erämaksuluotto on hyödykesidonnainen kertaluotto, jonka voimassaolo päättyy saatavien tultua sopimuksen mukaisesti maksetuksi.

Tiedot erämaksuluotosta

Asiakkaalla on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta Erämaksuluoton lyhennystaulukko milloin tahansa sopimussuhteen aikana.

Erämaksuluoton ehtojen muuttaminen

St1:llä on oikeus muuttaa sopimusta, sitä koskevia ehtoja tai sen osia, hinnastoa ilmoittamalla muutoksesta itsepalvelukanavassa tai muulla pysyvällä tavalla. Muutos tulee voimaan kahden (2) kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä asiakkaalle. Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä. Asiakkaan vastustaessa muutosta, tulee noudattaa irtisanomisen edellytyksiä kts. kohta (11).

Viivästyskorko ja maksuviivästys

Erääntyneen maksun viivästyessä, velallinen on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa eräpäivästä siihen päivään, jona maksu on St1:llä. Viivästyskorko on korkeampi seuraavista: a) luotosta sopimuksen mukaan perittävä korko tai b) korkolain tarkoittama viitekorko lisättynä seitsemällä (7) prosentilla.

Lähetetyistä maksumuistutuksista veloitetaan hinnaston mukainen maksumuistutuskulu. Lisäksi veloitetaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaiset perintäkulut sekä tuomioistuin- ja ulosottomaksut, mikäli niille on perusteluita.

Sopimuksen irtisanominen ja peruuttamisoikeus

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, edellyttäen kuitenkin, että asiakas on velvollinen maksamaan jäljellä olevan luottopääoman korkoineen ja kuluineen, luoton maksupäivään saakka. Irtisanomisilmoitus tulee tehdä itsepalvelukanavan kautta tai muulla erikseen sovitulla tavalla.

St1:llä on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi soveltaen kuluttajansuojalain 7 luvun säännöksiä, jolloin koko luotto lankeaa maksettavaksi välittömästi. St1:llä on oikeus eräännyttää koko luotto maksettavaksi, mikäli asiakas on rikkonut osapuolten välistä sopimusta esimerkiksi jättämällä maksamatta erääntyneen luoton. St1 ilmoittaa asiakkaalle luoton eräännyttämisestä välittömästi sen tehtyään.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa Etäviestimellä tekemänsä sopimus 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Peruttamisoikeus ei koske sopimusmuutostilanteita. Asiakkaalla on lisäksi aina oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä riippumatta siitä, onko sopimus tehty Etäviestintä käyttäen. Luottosopimuksen nojalla saadut varat korkoineen on palautettava viipymättä uhalla, että peruttaminen raukeaa.

Ennenaikainen takaisinmaksu

Asiakkaalla on oikeus maksaa koko velka ennenaikaisesti takaisin. Ennenaikaisen maksun yhteydessä Asiakkaan tulee maksaa sovittu korko takaisinmaksupäivään saakka.

Viestintä ja asiakaspalvelu

Viestinnässä käytetään asiakkaan valinnan mukaan suomen tai ruotsin kieltä. St1:llä on oikeus tallentaa Asiakkaan asiointia koskevat tiedot sekä nauhoittaa Asiakkaan kanssa käydyt puhelinkeskustelut ja tallentaa Asiakkaan ST1:n väliset sähköiset viestit.

St1:n ja Asiakkaan väliseen viestintään ja asiakaspalveluun käytetään Itsepalvelukanavaa. St1 toimittaa Asiakkaalle annettavat tiedot, sopimusehdot sekä muut ilmoitukset kuten ilmoitukset tämän sopimuksen, sen ehtojen ja St1:n palveluhinnaston muutoksista Asiakkaan saataville Itsepalvelukanavassa, sähköpostilla tai muulla pysyvällä tavalla. Tiedot voidaan toimittaa lisäksi tekstiviestillä tai muulla vastaavalla tavalla Asiakkaan antaman yhteystiedon perusteella. Asiakkaan katsotaan saaneen tiedot tai ilmoitus viimeistään seitsemäntenä päivänä viestin lähettämisen jälkeen.

Mikäli Asiakkaalla ei ole käytössään Itsepalvelukanavaa, tiedot toimitetaan osoitteeseen, jonka Asiakas on ilmoittanut St1:lle tai Väestörekisterikeskukselle. Asiakkaalla on oikeus saada soveltuvat ehdot, hinnasto, sopimusta koskevat tiedot sekä ilmoitukset kirjallisesti pyytämällä niitä St1:ltä. St1:llä on oikeus periä hinnaston mukainen maksu sekä posti- ja käsittelykulut ehtojen, hinnaston, sopimusta koskevien tietojen tai ilmoitusten toimittamisesta kirjallisesti.

Henkilötietojen käyttö

St1 käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Rekisteriseloste ja St1:n noudattamat tietosuojakäytänteet ovat saatavilla osoitteessa www.st1finance.fi. St1lla on oikeus säilyttää sekä luovuttaa Asiakasta koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja viranomaisten määräysten mukaisesti.

Sopimuksen siirto

St1:llä on oikeus siirtää sopimus ja siihen liittyvät saatavansa sekä muut oikeutensa ja velvollisuutensa kokonaan tai osittain yhtiöryhmän sisällä tai kolmannelle osapuolelle. Asiakas ei ole oikeutettu siirtämään sopimuksen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia.

Tuomioistuimen ulkopuoliset oikeussuojakeinot

Mikäli asiakas katsoo, että St1 on menetellyt näiden ehtojen vastaisesti, hänen tulisi ensi sijassa ottaa yhteyttä St1:n siihen tahoon, jonka asiakas katsoo rikkoneen ehtoja. Huomautukset on hyvä tehdä kirjallisesti. Jos Sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian Kuluttajariitalautakunnan (Kuluttajariitalautakunta, Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, kril@oikeus.fi, www.kuluttajariita.fi) tutkittavaksi. Ennen asian viemistä Kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Erimielisyyden koskiessa henkilötietojen käsittelyä, Asiakas voi ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutetun toimistoon (Tietosuoja-valtuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, www.tietosuoja.fi, tietosuoja@om.fi).

Toimintaa valvovat viranomaiset

St1 Finance Oy:n maksupalvelujen tarjoamista valvoo Finanssivalvonta (PL 103, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi) ja menettelytapoja kuluttajasuojaan liittyvissä asioissa myös kuluttaja-asiamies (www.kkv.fi), Kilpailu- ja kuluttajavirasto (PL 5, 00531 Helsinki).

Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mikäli erimielisyyttä ei pystytä ratkaisemaan neuvotteluin, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden ratkaistavaksi.