Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

St1 Finance Oy
Osoite: Purotie 1, 00380 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava taho

St1 Finance Oy / compliance toiminto

 • tarkastuspyynnöt kirjallisesti:

St1 Finance Oy/ asiakaspalvelu, Purotie 1, 00380 Helsinki

3. Rekisterin nimi

St1 Finance Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on maksulaitostoimintaan liittyvien tehtävien hoito ja palveluiden kehittäminen ja tarjoaminen sekä asiakasrekisterissä olevien yksilöiminen ja tunnistaminen, yhteystietojen hallinta, riskienhallinnalliset tehtävät, suoramarkkinointi ja palvelujen kohdentaminen asiakkaille, lakiin perustuvien velvoitteiden ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys -ja informointivelvoitteiden hoitaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

 1. 1) Henkilöllä on/on ollut rekisterinpitäjään asiakassuhde tai sen perustamiseksi tehty toimeksianto tai muu henkilökohtainen yhteydenotto, kuten yksilöity tarjous:

  • Asiointitiedot (maksupalvelu, maksutili, maksukortti, luotot, muut palvelut, sopimukset, hakemukset, toimeksiannot)
  • Lakiin perustuvat velvoitteet (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö)
 2. 2) Henkilöllä on/on ollut rekisterinpitäjiin asiakassuhteeseen liittyvä osallisuus, velvoite tai muu oikeus sopimukseen, palveluun tai toimeksiantoon tai Henkilön tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

6. Rekisterin tietosisällön kuvaus

Perustiedot:

 • Nimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka, kotikunta, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • asiakkuuden alkamisen ajankohta
 • syntymäaika, henkilötunnus
 • asiointikieli
 • kansalaisuus, asuinmaa
 • Y-tunnus ja kaupparekisterinumero, nimi, nimilyhenne ja virallinen nimi
 • työsuhde, työpaikkatiedot
 • sidosryhmätieto (esim.kanta-asiakas tai henkilökuntaa)
 • tilatieto (koodit kuten, kuolinpesä, edunvalvonta, konkurssi, perimistoimenpiteet
 • takaisinmaksukykyluokka
 • suoramarkkinointilupa tai -kielto
 • asiointitiedot, kuten tili-, luotto-, palvelu-, sopimus-, hakemus- ja toimeksiantoluettelo tai
 • osallisuussuhde edellä mainittuun asiointiin,
 • Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot, kuten rahanpesun ja terrorismin selvittämisestä ja estämisestä annetun lain velvoitteiden täyttämisen edellyttämät tarpeelliset tiedot.

7. Tietojen säännönmukainen hankinta

Osa tiedoista kerätään rekisteröidyltä itseltään ja osa luotettavalta tahoilta, kuten väestörekisterikeskukselta, Suomen Asiakastieto Oy:ltä tai vastaavilta luotettavalta taholta sekä viranomaisten pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa.

8. Tietojen säännönmukainen luovutus

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa, St1 konserniin kuuluville Suomessa tai ulkomailla sijaitseville yhtiöille henkilötietolain ja maksulaitoslain sallimissa rajoissa.

9. Säännönmukainen tietojen luovutus ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain ja maksulaitoslain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

 1. 1) Sähköisiin tietojärjestelmiin tallennettuja tietoja käsitellään vain St1 Financen toimeksiannosta ja vain työntekijöiden tai asiamiesten toimesta, joilla oikeus käsitellä rekisteriä ja ylläpitää tietoja myönnettyjen käyttövaltuuksiensa mukaisesti.
 2. 2) Manuaalinen aineisto ja muut manuaalisesti käsiteltävät asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa paloturvallisesti. Vain St1 Finance Oy:n työntekijät, asiamiehet sekä toimeksiannon saaneet voivat maksulaitoslain salassapitovelvoitteen mukaisesti käsitellä tallennettuja tietoja.
 • Jokainen käyttäjä on saamistaan tiedoista vaitiolovelvollinen maksulaitoslain salassapitovelvoitteen nojalla.