St1 -mobiilisovelluksen käyttöehdot

1. Mobiilisovelluspalvelu ja ehtojen soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan asiakkaan laitteeseen asennetun St1 -mobiilisovelluksen (St1 -sovellus) käyttöön.

St1-sovellus on St1 Nordic Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja St1 Finance Oy:n (jäljempänä yhdessä St1) asiakkailleen tarjoama sovellus, joka sisältää asiakkuuteen liittyviä etuja ja palveluja. Sovelluksen kautta asiakas saa tietoa St1 Nordic Oy:n St1 -Asiakasohjelmassa tarjottavista eduista ja tarjouksista ja voi ottaa käyttöönsä St1 Finance Oy:n tarjoamia maksujen välittämistä, maksuvälineitä ja tili- sekä luottosopimuksia koskevat palvelut (jäljempänä Maksupalvelut).

St1 voi lisätä omia tai kolmansien palveluntarjoajien palveluita St1-sovellukseen.

Lataamalla sovelluksen asiakas hyväksyy, että St1 voi lähettää asiakkaalle palvelun välityksellä sähköistä suoramarkkinointia kuten tarjouksia ja tietoja palveluista.

St1-sovelluksen palvelujen käyttöönotto edellyttää asiakkaan rekisteröitymistä ja henkilöllisyyden varmistamista vahvalla tunnistusmenetelmällä.

2. Palveluntarjoajat

Palvelun tarjoavat St1 Nordic Oy ja sen kanssa samaan konserniin kuluvat yhtiöt ja St1 Finance Oy (jäljempänä yhdessä St1). St1 Finance Oy vastaa sovelluksen sisältämästä maksupalvelutoiminnallisuudesta, muusta sisällöstä vastaa St1 Nordic Oy.

St1 Nordic Oy – Purotie 1, 00380 Helsinki, puh.010 557 11 (vaihde), verkkosivut: www.st1.fi. St1 Nordic Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Yhtiön y-tunnus on 2082259-7 ja sen rekisteröity kotipaikka on Helsinki.

St1 Nordic Oy:n asiakaspalvelu puh.010 557 11 (vaihde).

St1 Finance Oy – Purotie 1, 00380 Helsinki, puhelinnumero [010 557 3900], verkkosivut: www.st1finance.fi. St1 Finance Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Yhtiön y-tunnus on 2789887-7 ja sen rekisteröity kotipaikka on Helsinki.

St1 Finance Oy Finanssivalvonnan perusteella. tarjoaa maksupalveluita myöntämän toimiluvan perusteella.

St1 Finance Oy:n asiakaspalvelu puh.010 557 3900 (pvm/ mpm) ma – pe 8-16, poislukien pyhäpäivät.

St1 -mobiiliin sovellettavat muut ehdot

Näiden ehtojen lisäksi palveluun sovelletaan asiakkaan erikseen hyväksymiä St1 -Asiakasohjelman käyttöehtoja sekä asiakkaan valitsemien maksupalvelutuotteiden ja muiden tuotteiden erityisiä sopimusehtoja sekä St1:n antamia ohjeita.

Asiakkaan tulee myös ottaa huomioon verkko- operaattorien, laitevalmistajien, sekä muiden kolmansien osapuolien asettamat muut ehdot, jotka saattavat olla edellytyksenä St1- sovelluksenn ja palvelun käyttämiselle.

4. Vastuu St1- mobiilista ja sen sisällöstä

St1-sovelluksenn palveluntarjoajat pidättävät oikeuden muuttaa St1-sovellusta ja sulkea sen perustelluista syistä milloin tahansa osittain tai kokonaan. Palveluntarjoajat vastaavat tuottamistaan St1-sovelluksen avulla käytettävistä palveluista kyseisiä palveluita koskevien sopimusehtojen mukaisesti. Häiriöt tai katkokset verkkoyhteyksissä saattavat vaikuttaa St1-sovelluksen tietojen ja sisältöjen ajantasaisuuteen ja näkyvyyteen. Palveluntarjoajat eivät vastaa muiden palveluntarjoajien tuottaman palvelun aiheuttamasta vahingosta, eivätkä siitä, että muun palvelutarjoajan tuottama palvelu on käytettävissä keskeytyksittä.

Palveluntarjoajat eivät vastaa St1-sovelluksessa olevien muiden palvelujentarjoajien verkkosivuille tai muihin palveluihin ohjaavien linkkien sisältämistä palveluista tai tuotteista ja niillä olevasta markkinoinnista tai muusta tiedosta.

St1-sovelluksen kautta toteutettavasta markkinoinnista ja mainonnasta vastaa tuotetta tai palvelua markkinoiva ja mainostava taho.

5. Palvelun kehittäminen

St1-sovellusta kehitetään käyttöhistoriaan perustuen. Käyttöhistoriasta saatua tietoa voidaan käyttää myös asiakkaille suunnattuun markkinointiin sekä St1-sovelluksen sisältöjen kohdentamiseen ja kehittämiseen.

Asiakkaan sijaintitietoa käytetään sovelluksessa asiakkaan lähellä olevien palveluntarjoajien palveluiden näyttämiseksi. Sijaintitietojen käytön voi kytkeä päälle ja pois.

6. Tietosuoja ja Asiakasrekisterit

Jos asennat St1 -sovelluksen ja käytät sitä, keräämme sovelluksessa antamiasi tietoja.

Palveluntarjoajat noudattavat kerättyjen tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä. Sovelluksessa kerättäviä henkilötietoja käsitellään samalla tavoin kuin St1 -Asiakasohjelman (St1 Nordic Oy) ja Maksupalvelun (St1 Finance Oy:n palvelut) asiakastietoja. Palveluntarjoajien rekisteriselosteet löydät täältä www.st1.fi

7. Tietoturva ja Turvaohje

Asiakas hyväksyy, että kertaalleen palvelun käyttäjäksi rekisteröidyttyään ja siihen samalla kirjauduttuaan palvelu on hänen käytössään ilman erillistä uutta kirjautumista aina siihen saakka, että hän kirjautuu ulos sovelluksesta.

Sovelluksen Maksupalveluominaisuuksien käyttö on mahdollista vain asiakkaalle rekisteröinnin yhteydessä luovutettuja vahvoja asiointitunnuksia käyttämällä.

Asiakas on velvollinen noudattamaan St1:n Turvaohjetta (Turvaohje löytyy täältä www. st1/turvaohje). Asiakkaan tulee säilyttää huolellisesti laitetta, jolla hän on kirjautuneena palveluun. Mikäli asiakas kadottaa laitteen, jolla hän on kirjautuneena palveluun tai muutoin ilmenee vaara palvelun oikeudettomasta käytöstä, tulee hänen ottaa yhteyttä St1:n sulkupalveluun (puh. 010 557 3900) ja pyytää sulkupalvelua estämään palvelun käyttö.

8. Immateriaalioikeudet

St1-sovelluksen kaikki immateriaalioikeudet (tavaramerkit, verkkotunnukset, tekijänoikeudet ja mahdolliset patentit) kuuluvat palveluntarjoajille.

St1-sovelluksen kaikki immateriaalioikeudet (tavaramerkit, verkkotunnukset, tekijänoikeudet ja mahdolliset patentit) kuuluvat palveluntarjoajille.

9. Vahingonkorvausvelvollisuus

Asiakas on velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajille näiden käyttöehtojen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat välittömät vahingot. Palveluntarjoajien vastuu rajoittuu korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

10. Tuomioistuimen ulkopuoliset oikeussuojakeinot

Mikäli asiakas katsoo, että St1 on menetellyt näiden käyttöehtojen vastaisesti, hänen tulisi ensi sijassa ottaa yhteyttä St1:n siihen tahoon, jonka asiakas katsoo rikkoneen ehtoja. Huomautukset on hyvä tehdä kirjallisesti.

Jos Sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian Kuluttajariitalautakunnan (Kuluttajariitalautakunta, Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, kril@oikeus.fi, www.kuluttajariita.fi) tutkittavaksi. Ennen asian viemistä Kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Erimielisyyden koskiessa henkilötietojen käsittelyä, asiakas voi ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutetun toimistoon (Tietosuoja- valtuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, www.tietosuoja.fi, tietosuoja@om.fi).

11. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mikäli erimielisyyttä ei pystytä ratkaisemaan neuvotteluin, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden ratkaistavaksi.