Vakiomuotoiset Eurooppalaiset Kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset Eurooppalaiset Kuluttajaluottotiedot

1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot

Luotonantaja
St1 Finance Oy

Osoite
Purotie 1, 00381 HELSINKI

Puhelinnumero
Asiakaspalvelu 010 557 3900 (pvm/mpm)

Internet-osoite
www.st1finance.fi

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

Luottotyyppi
Jatkuva tililuotto

Luoton kokonaismääräTämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa.
500 – 10 000 euroa

Nostoa koskevat ehdotTämä tarkoittaa, miten ja milloin rahat ovat saatavissa.
Luotonsaaja voi tehdä ensimmäisen mobiilimaksun luotolle heti hyväksytyn luottopäätöksen saatuaan. Jatko-ostoja/rahannostoja luotonsaaja voi tehdä maksukortin saatuaan.

Luottosopimuksen voimassaoloaika
Tililuotto on voimassa toistaiseksi.

Maksuerät ja tarvittaessa se järjestys, jossa maksut kohdistetaan eri saatavien lyhentämiseen

Maksettavananne on seuraavaa:

Luotto maksetaan takaisin kuukausierissä, jotka sisältävät koron maksamattomalle pääomalle, tilinhoitomaksun ja luoton lyhennyksen. Kuukausierän suuruus on sopimuksessa sovittu vähintään 10 % laskutushetken velkasaldosta, kuitenkin vähintään 25 €. Jos luottoa on käytetty esimerkiksi 1 500 euroa ja lyhennysprosentti on kymmenen (10), on kuukausierä 150 euroa.

Muut sopimuksen mukaiset maksut on maksettava kuukausierän yhteydessä, sovitun eräpäivän mukaan.

Velan lyhennys kohdistetaan järjestyksessä:
1. Korot
2. Palkkiot
3. Pääoma

Maksettava kokonaismääräTarkoittaa lainapääoman määrää sekä korkoja ja mahdollisia luottoonne liittyviä muita kustannuksia.

Luoton kokonaismäärä riippuu luoton käytöstä, sen takaisinmaksusta ja luottosopimuksen voimassaoloajasta.

Arvioitu maksettavaksi tuleva luoton kokonaismäärä, jos luottoa on myönnetty 1 500 euroa, korkoineen ja kuluineen on 1 632,51 euroa olettaen, että luottoaika on yksi vuosi, luoton korko (09/2017) sekä maksut ja palkkiot pysyvät samana koko luottoajan ja luotto maksetaan takaisin 12 saman määräisenä eränä kuukauden välein. Laskelmassa on otettu huomioon tilinhoitomaksu.

Vaadittavat vakuudetTässä kuvataan vakuus, joka teidän on annettava luottosopimuksen yhteydessä.
Luotto on vakuudeton.

3. Luoton kustannukset

Lainakorko tai tarvittaessa sopimukseen sovellettavat erisuuruiset lainakorot

Luoton korko on luottosuhteen alkaessa luottosuhteen alkamista vastaavan koronlaskentakauden korontarkistuspäivänä, joita ovat maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun ensimmäinen pankkipäivä, noteerattu 3kk Euribor- korko (viitekorko) lisättynä 12 % -yksiköllä.

Jos kuluvan kuukauden viitekorkoa ei ole tililuoton hyväksyntähetkellä noteerattu, käytetään edellisen noteeraushetken viitekorkoa. Viitekoron arvo tarkistetaan korontarkistuspäivinä tililuoton ehtojen mukaisesti.

Todellinen vuosikorkoKokonaiskustannukset ilmaistuina vuosikorkona luoton kokonaismäärälle.Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi vertailla erilaisia tarjouksia.

St1 Maksutiliin liitetyn tililuoton todellinen vuosikorko ja maksettava kokonaismäärä lasketaan olettaen, että luottomäärä on 1 500 euroa, luottoaika on yksi vuosi ja luotto on nostettu kerralla kokonaan, luoton korko sekä maksut ja palkkiot pysyvät samana koko luottoajan ja luotto maksetaan takaisin 12 saman suuruisena eränä kuukauden välein. Käytettäessä tililuottoa St1 Mastercardilla luoton korko on 3 kk euribor + 12 % ja tilinhoitopalkkio 3,0 €/kk. Todellinen vuosikorko on 17,14 % ja maksettava kokonaismäärä on 1632,51 €, korot ja kulut yhteensä 132,51 € (Euribor 09/2017) edellä mainituilla oletuksilla.

Asiakkaan käyttäessä St1 Mastercard tililuottoa St1 / Shell-asemilla vähintään kerran laskutuskauden aikana, ei häneltä veloiteta tilinhoitomaksua. Tällöin todellinen vuosikorko on 12,31 % ja maksettava kokonaismäärä on 1596,51 €, korot ja kulut yhteensä 96,51 € (Euribor 09/2017).

Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin otettava - luoton vakuudeksi vakuutus
- tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus
Jos näiden palvelujen kustannukset eivät ole luotonantajan tiedossa, ne eivät sisälly todelliseen vuosikorkoon.

Ei

Ei

Muut kustannukset

Kaikki muut luottosopimuksesta johtuvat kustannukset
Luotosta perittävät maksut ja kulut kulloinkin voimassa olevien ehtojen ja hinnaston mukaisesti

Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja luottosopimukseen liittyviä kustannuksia voidaan muuttaa

Luotonantajalla on oikeus periä ja veloittaa kuukausierän yhteydessä luotonsaajalta tililuottosopimuksen ja St1 Finance Oy:n voimassaolevan hinnaston mukaiset palkkiot ja maksut.

Luotonantajalla on oikeus muuttaa tililuottoon ja siihen liitettyyn maksukorttiin liittyviä palkkioita ja maksuja kulloinkin voimassaolevien St1 Finance Oy:n ehtojen mukaisesti.

Luotonantaja lähettää luotonsaajalle ilmoituksen hintojen muutoksesta ehtojen mukaisesti. Muutos tulee voimaan luotonantajan ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä luotonsaajalle.

Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei luotonsaaja ilmoita kirjallisesti tai erikseen sovitulla tavalla sähköisesti luotonantajalle, ettei hän hyväksy muutosta.

Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulutMaksujen maksamatta jättämisellä voi olla vakavia seurauksia (esimerkiksi pakkomyynti) ja luoton saaminen voi vaikeutua.

Teiltä veloitetaan maksun viivästyessä vuotuista viivästyskorkoa korkolain mukaisesti eräpäivästä maksupäivään. Viivästyskorko on kuitenkin aina vähintään yhtä suuri kuin velasta kulloinkin perittävä korko.

Maksumuistutus viivästyneestä suorituksesta on 5,00 EUR/muistutus.

Lisäksi luotonantajan ehtojen ja lain mukaan luotonsaaja on velvollinen korvaamaan luotonantajalle muut saatavan perimisestä aiheutuvat hinnaston mukaiset perintäkulut. Perintäkulut muodostuvat kuluista ja palkkioista.

Jos luotonantaja on antanut perintäasian hoidettavaksi asianajajalle, perintätoimistolle tai muulle asiamiehelle, myös asiamiehen laskutus sisältyy perintäkuluihin.

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia

PeruuttamisoikeusTeillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän kuluessa.
Kyllä

Ennenaikainen takaisinmaksu:<Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain./i>
Kyllä

Luotonantajalla on oikeus saada korvaus ennenaikaisen takaisinmaksun yhteydessä
Ei

Haku tietokannastaLuotonantajan on annettava Teille maksutta välittömästi tieto luottotietorekisteriin tehdystä hausta, jos luottohakemus on hylätty tämän haun perusteella. Tätä ei sovelleta, jos tällaisten tietojen antaminen on Euroopan yhteisön lainsäädännössä kielletty tai se on oikeusjärjestyksen perusteiden tai yleisen turvallisuuden tavoitteiden vastaista.
Luotonantaja käyttää luottoa myöntäessään ja valvoessaan hakijan henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä tai muista luotettavista rekistereistä.

Oikeus saada luottosopimusluonnosTeillä on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole halukas tekemään luottosopimusta teidän kanssanne.Tätä säännöstä ei sovelleta, jos luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole halukas tekemään luottosopimusta teidän kanssanne.
Kyllä

Ajanjakso, jonka ennen sopimuksen tekoa annettavat tiedot sitovat luotonantajaa.
Nämä tiedot ovat voimassa ennakkotietojen antohetkellä.

5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot

a) luotonantajan osalta

Rekisteröinti

St1 Finance Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin Y-tunnuksella 2789887-7.

St1 Finance Oy harjoittaa maksulaitoslaissa tarkoitettua toimintaa. Suomen Finanssivalvonta on myöntänyt St1 Finance Oy:lle maksulaitostoimiluvan.

St1 Finance Oy:n liiketoimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, puh. 010 831 51, faksi 010 831 5328, sähköposti: finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi

Valvova viranomainen

b) luottosopimuksen osalta

Peruuttamisoikeuden käyttö

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa tililuottosopimus ilmoittamalla siitä luotonantajalle 14 päivän kuluessa saatuaan tiedon hyväksytystä luottopäätöksestä, ja siitä ajankohdasta, kun hän on saanut haltuunsa kappaleen luottosopimuksesta ja muut ennakkotiedot. Etäviestimellä tarkoitetaan puhelinta, postia, televisiota, tietoverkkoa tai muuta välinettä, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä.

Peruuttamisilmoituksen voi määräajan kuluessa tehdä - kirjeitse osoitteeseen St1 Finance Oy/Asiakaspalvelu, Purotie 1, 00380 Helsinki.

Peruuttamisilmoituksen on oltava yksilöity ja sen tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot: luotonsaajan nimi, henkilötunnus, tililuoton numero, maksukorttiin liitetyn maksutilin numero ja luotonsaajan allekirjoitus ja päiväys.

Mikäli luotonsaaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, luotonsaaja on velvollinen suorittamaan luotonantajalle luoton korot ja kulut ajalta, jonka luotto on ollut luotonsaajan käytettävissä.

Tililuottosopimuksen nojalla saadut varat on korkoineen palautettava 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa.

Laki, jonka nojalla luotonantaja luo asiakassuhteen teihin ennen luottosopimuksen tekoa
Suomen laki

Luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä ja/tai toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke
Luotonsaajalla on oikeus saattaa tililuottosopimusta koskevat riitaisuudet vireille myös Suomessa sijaitsevan kotipaikkansa käräjäoikeudessa tai luotonantajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Ellei luotonsaajalla ole kotipaikkaa Suomessa, käsitellään sopimusta koskevat riitaisuudet Helsingin käräjäoikeudessa. Tililuottosopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Kielijärjestelyt
Luotonsaajalla on oikeus saada ennakkotiedot ja sopimusehdot suomen ja ruotsin kielellä ja luotonantaja sitoutuu käyttämään sopimussuhteen aikana näitä kieliä.

c) oikeussuojan osalta

Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja oikeussuojamenettelyjen olemassaolo
Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttajalla on oikeus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).