Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter

Kreditgivare
St1 Finance Oy

Adress
Bäckvägen 1, 00381 HELSINGFORS

Telefonnummer
Kundtjänst 010 557 3900 (lna/mta)

Webbadress
www.st1finance.fi

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit
Fortgående kontokredit

Det sammanlagda kreditbeloppet Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som ställs till förfogande genom kreditavtalet.
500 – 10 000 euro

Villkoren för kreditutnyttjandet
Här anges när och hur pengarna kan lyftas.
Kredittagaren kan göra sin första mobilbetalning på kredit genast då hen erhållit ett godkänt kreditbeslut. Ytterligare köp/uttag kan kredittagaren göra då hen mottagit betalkortet.

Kreditavtalets löptid
Kontokrediten gäller tillsvidare.

Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas

Ni har att betala följande:

Krediten återbetalas i månadsrater, som innehåller ränta på obetalt kapital, kontoskötselavgift och amortering av kapital. Storleken på månadsraten bestäms i avtalet till minst 10 % av kreditsaldot vid faktureringstidpunkten, dock minst 25 €. Om den utnyttjade krediten är t.ex. 1 500 euro och amorteringsprocenten är tio (10), är månadsraten 15 euro.

Övriga avtalsenliga avgifter bör betalas i samband med månadsraten på överenskommen förfallodag.

Betalningarna fördelas på fordringar i följande ordning:

  • 1. Ränta
  • 2. Avgifter
  • 3. Kapital

Det totala belopp som du ska betala
Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella kostnader i samband med krediten.
Kreditens totala belopp beror på utnyttjandet av krediten, kostnader samt kreditavtalets giltighetstid.

Det uppskattade totala beloppet av en beviljad kredit på 1 500 euro, inklusive ränta och avgifter är 1 632,51 euro förutsatt att kredittiden är ett år, att krediträntan (09/2017) samt kostnader och avgifter hålls oförändrade hela kredittiden och att krediten återbetalas i 12 lika stora rater med en månads mellanrum. I uträkningen har kontoskötselavgiften beaktats.

Erforderliga säkerheter
Här beskrivs de säkerheter Ni bör förete då kreditavtalet ingås.
Krediten beviljas utan säkerheter.

3. Kreditkostnader

Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet.
Krediträntan då kreditförhållandet inleds är den 3 månaders Euriborränta (referensränta) som noterats på räntejusteringsdagen för gällande ränteberäkningsperiod utökat med 12 procentenheter. Räntejusteringsdagar är den första bankdagen i mars, juni, september och december.

Om referensräntan för innevarande månad inte noterats vid tidpunkten för beviljandet av kontokrediten, används föregående notering för referensräntan. Referensräntan justeras på räntejusteringsdagarna enligt villkoren för kontokrediten.

Effektiv ränta
Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade kreditbeloppet.
Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden.
Den effektiva årsräntan och det totala beloppet som bör betalas för till St1 Betalkonto ansluten kontokredit beräknas utgående från ett kreditbelopp om 1 500 euro och en kredittid på ett år. Ytterligare antas att krediten lyfts på en gång, att krediträntan, kostnader och avgifter hålls oförändrade hela kredittiden och att krediten återbetalas i 12 lika stora rater med en månads mellanrum. För utnyttjad kontokredit med St1 Mastercard är krediträntan 3 månaders euribor + 12 % och kontoskötselavgiften 3,0 €/månad. Den effektiva årsräntan är 17,14 % och det totala beloppet som bör betalas är 1632,51 €, räntor och avgifter tillsammans 132,51 € (Euribor 09/2017) under ovan angivna förutsättningar.

Om kunden utnyttjar sin St1 Mastercard kontokredit på St1 / Shell-stationer minst en gång under faktureringsperioden, debiteras hen inte kontoskötselavgift. I detta fall är den effektiva årsräntan 12,31 % och totalbeloppet som bör betalas är 1596,51 €, räntor och avgifter tillsammans 96,51 € (Euribor 09/2017).

Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om

  • en försäkring som säkrar krediten, eller
  • någon annan kompletterande tjänst?
Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända av kreditgivaren ska de inte inkluderas i den effektiva räntan.
Nej

Övriga kostnader

Alla övriga kostnader orsakade av kreditavtalet
Kostnader och avgifter för krediten enligt gällande villkor och prislista.

Förutsättningar under vilka ovannämnda kostnader orsakade av kreditavtalet kan justeras
Kreditgivaren är berättigad att i samband med månadsraten av kredittagaren kräva och debitera avgifter och kostnader enligt kontokreditavtalet och St1 Finance Oy:s gällande prislista.

Kreditgivaren är berättigad att justera kostnader och avgifter för kontokrediten samt därtill anslutet betalkort enligt St1 Finance Oy:s gällande villkor.

Kreditgivaren meddelar kredittagaren om justeringar i prislistan i enlighet med gällande villkor. Ändringen träder i kraft vid av kreditgivaren meddelad tidpunkt, dock tidigast två (2) månader från det att meddelandet sänts till kredittagaren.

Avtalet fortsätter i ändrad form om inte kredittagaren skriftligt eller på separat överenskommet sätt elektroniskt meddelar kreditgivaren att hen inte godkänner ändringen.

Kostnader i samband med försenade betalningar Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att erhålla kredit.

Om betalningen försenas, debiteras du årlig förseningsränta enligt räntelagen från förfallodagen till betalningsdagen. Förseningsräntan är dock alltid minst lika stor som gällande ränta för krediten.

För betalningspåminnelse debiteras 5,00 euro per betalningspåminnelse.

Ytterligare är kredittagaren enligt kreditgivarens villkor och lag skyldig att ersätta kreditgivaren för övriga kostnader enligt prislistan som orsakats av indrivningen av fordran. Indrivningskostnaderna består av kostnader och avgifter.
Om kreditgivaren överlåtit indrivningsärendet till en advokat, en indrivningsbyrå eller annat ombud, ingår även ombudets faktura i indrivningskostnaderna

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt
Du har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar
Ja

Förtidsbetalning:
Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst.
Ja

Kreditgivaren är berättigad till ersättning i samband med förtidsbetalning
Nej

Sökning i en databas
Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela dig resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.
Vid beviljande och övervakning av krediten använder sig kreditgivaren av kredittagarens personkredituppgifter. Kredituppgifterna inhämtas ur Suomen Asiakastieto Oy:s kredituppgiftsregister eller övriga pålitliga register.

Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal
Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå kreditavtalet med dig
Ja

Den tid kreditgivaren är bunden av skyldigheterna som uppkommit innan avtalet ingåtts.
Informationen är i kraft vid den tidpunkt då förhandsinformationen meddelats.

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster

a) beträffande kreditgivaren

Registrering
St1 Finance Oy är antecknat i av Patent- och registerstyrelsen upprätthållet handelsregister med FO-nummer 2789887-7.

St1 Finance Oy idkar verksamhet i enlighet med betalningsinstitutionslagen. Finansinspektionen i Finland har beviljat St1 Finance Oy licens för att verka som betalningsinstitution.

Den berörda tillsynsmyndigheten
St1 Finance Oy:s affärsverksamhet övervakas av Finansinspektionen, Snellmansgatan 6,
PB 103, 00101 Helsingfors, tel. 010 831 51,
fax 010 831 5328, e-post:
finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi

b) beträffande kreditavtalet

Utnyttjande av ångerrätten
Kredittagaren har rätt att häva kontokreditavtalet genom att meddela kreditgivaren om detta inom 14 dagar efter det att hen fått meddelande om det godkända kreditbeslutet, och den tidpunkt då han fått ett exemplar av kreditavtalet och övrig förhandsinformation.

Med medel för distanskommunikation avses telefon, post, television, datanätverk eller annat medel, som kan användas för kommunikation och uppgörande av avtal utan att avtalsparterna är samtidigt närvarande.

En anmälning om ett hävande av avtalet kan inom utsatt tid göras med brev adresserat till St1 Finance Oy/Kundtjänst, Bäckvägen 1, 00380 Helsingfors.

Anmälningen om hävandet av avtalet bör vara specificerad och bör innehålla åtminstone följande information: kredittagarens namn, personbeteckning, kontokreditens nummer, nummer på till betalkortet anslutet betalkonto samt kredittagarens underskrift och datum.

Om kredittagaren utnyttjar sin ångerrätt är kredittagaren skyldig att till kreditgivaren betala räntor och avgifter för krediten för den tid som krediten varit tillgänglig för kredittagaren.

Tillgångar som erhållits på grund av kontokreditavtalet bör inklusive ränta återbetalas inom 30 dagar efter det att meddelande om hävande av avtalet gjorts. Om så inte görs, förfaller hävandet av avtalet.

Lag, i enlighet med vilken kreditgivaren upprättar kundförhållande med dig innan kreditavtal ingås
Finsk lag

Lag som skall tillämpas på kreditavtalet och/eller klausul om behörig domstol
Kredittagaren har rätt att anhängiggöra tvister om kontokreditavtalet vid tingsrätten på sin i Finland belägna hemort eller vid tingsrätten på kreditgivarens hemort. Om kredittagaren inte har hemort i Finland behandlas avtalstvister vid Helsingfors tingsrätt. På kontokreditavtalet tillämpas finsk lag.

Språk
Kredittagaren har rätt att få förhandsinformation och avtalsvillkor på finska och svenska. Kreditgivaren förbinder sig till att under hela avtalsförhållandet använda sig av dessa språk.

c) beträffande prövning

Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol.
Om avtalsmeningsskiljaktigheter inte kan lösas genom avtalsparternas inbördes förhandlingar, kan konsumenten begära ett avgörande av konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi/sv/). Innan ärendet förs till konsumenttvistenämnden bör konsumenten kontakta magistratens konsumentinformation (www.kkv.fi/sv/konsumentradgivning/).