Ordlista

Ordlista

Antivirusprogram

Antivirusprogram strävar efter att upptäcka och avlägsna sabotageprogram från datorn. De förhindrar också sabotageprogram från att attackera datorn.

Betalkort anslutet till tjänsten

Ett betalkort som beviljats av ett kreditinstitut eller en annan aktör, och som är anslutet till tjänsten på ett av St1 förordat sätt vid ifrågavarande tidpunkt.

Betalmedel

Ett kort, ett virtuellt betalkort, ett chip, en app eller ett annat betalmedel som kan användas för att ge ett Betalningsuppdrag och som anslutits till Kundens Konto i enlighet med ett avtal mellan Kunden och St1.

Betalning

En åtgärd för att överföra, ta ut eller ställa medel till Betalningsmottagarens förfogande.

Betalningsmottagare

En köpman eller en annan part som tar emot Betalningen och som får tillgång till medel via ett Betalningsuppdrag.

Betalningsuppdrag

Kunden ger St1 i uppdrag att verkställa en Betalning.

Betalterminal

En apparat eller en app som avläser information från Betalmedlet och sparar Betalningen samt vidareförmedlar information för Betalningen till St1.

Betaltjänst

Tjänster som gäller Betalningsförmedling, Betalningsmedel och tjänster för konto- och kreditavtal.

Cookies

Med Cookie avses en liten datafil, som nätsidan sparar på din apparat då du besöker nätsidan. Med hjälp av en Cookie identifierar nätsidan dig och kan visa information som är riktad till dig. Cookies är vanligtvis nyttiga och helt ofarliga.

Delbetalningskredit

En engångskredit som St1 beviljat Kunden i anslutning till betaltjänsten och vilken betalas tillbaka i flera poster.  Krediten är en konsumtionskredit som är bunden till en nyttighet och den gäller under en i förväg avtalad tid och innehåller inte någon kreditgräns. Krediten beviljas för att skaffa en nyttighet eller flera nyttigheter.

Distansbetalning

Avser ett försäljningssätt där betalningsmottagaren tar emot kort informationen via en elektronisk uppkoppling i en situation då kortinnehavaren och kortet inte är närvarande fysiskt, såsom i webbhandel och telefonförsäljning.

Effektiv årsränta

Ränteprocent som fås genom att beräkna kreditkostnaderna som en årsränta på krediten, med beaktande av amorteringarna.

Egenskapen kontaktlös betalning

Är en egenskap som kan anslutas till Kortet, och den kan användas för att godkänna en betalning genom att föra kortet nära betalterminalen. Lösenordet behöver inte knappas in då en betalning godkänns genom kontaktlös betalning. Egenskapen kontaktlös betalning är märkt på Kortet med ett tecken för egenskapen kontaktlös betalning. Kontaktlös betalning kallas också närbetalning.

Erbjudare av betaltjänst

Leverantör av tjänster som uppfyller förutsättningarna i Lagen om betalningsinrättningar får erbjuda betaltjänster till konsumenter. Betaltjänster är bl.a. direktdebitering, kontoöverföring och betalning med betalkort.

Euriborränta

Referensränta för penningmarknaden i euroområdet. Euriborräntan påverkas av många faktorer, såsom Europeiska Centralbankens beslut samt den allmänna penningmarknaden. 3 månaders Euriborränta fastställs var tredje månad. 6 och 12 månaders Euribor fungerar enligt samma logik.

Företag

Ett företag som verkar för St1:s räkning eller ett företag som godkänner Kortet som betalningsmedel.

Huvudkort eller annat huvudsakligt betalmedel

Betalkort eller annat Betalmedel som beviljats innehavaren av ett St1 Betalkonto.

Identitetsstöld

Med identitetsstöld avses bruk av annan persons uppgifter, såsom namn, personbeteckning, kortnummer och kodnummer, i brottsligt syfte. 

Konto

se St1 Betalkonto

Kontokredit

En av St1 beviljad kredit på Kundens Konto.

Kort eller Betalkort

se St1 Betalkort.

Kortbeviljare

MasterCard eller en annan kortbeviljare.

Kortinnehavare

Avser en person som St1 beviljat antingen huvudkortet eller ett parallellkort.

Kreditavtal

St1 kan bevilja Kunden en kredit som ansluts till Kontot eller som en del av Betaltjänsten. Krediten kan vara en betalningstid som beviljats på en Faktura, ett Kontokredit eller en Engångskredit.  Kunden väljer en kreditgräns eller storleken på krediten i en ansökan som görs i ett medel för distanskommunikation eller på något annat sätt. En kreditansökan som godkänts av St1 utgör ett Kreditavtal mellan Kunden och St1.

Kreditkostnader

Totalsumman av räntor, kostnader och övriga avgifter som St1 har kännedom om och som kontoinnehavaren ska betala till följd av kreditförhållandet.

Kunden

En fysisk person som är minst 18 år och som ingått det här avtalet med St1. En omyndig som fyllt 15 år kan själv ingå ett Avtal om medel som denne enligt lagstiftningen har rätt att bestämma över och således använda denna tjänst för dessa medel.

Mastercard

Bolaget MasterCard eller ett till samma bolagsgrupp hörande bolag eller en sammanslutning som vid ifrågavarande tidpunkt driver kortsystemet MasterCard. Till St1 Betalkortet har anslutits egenskapen MasterCard.

Medel för distanskommunikation

Telefon, dator, television, post, datanätverk eller annat medel som kan användas för kommunikation och uppgörande av avtal utan att avtalsparterna är samtidigt närvarande. 

Parallellkort eller ett parallellt betalmedel

Betalkort eller annat Betalmedel som Kunden fastställt en annan innehavare till.

Phishing

Genom phising, eller fiskande efter koder, försöker man komma över koder till nättjänster, PIN-koder, kreditkortsnummer eller annan sensitiv information. Förhåll dig alltid skeptisk om du får frågor om sådan information t.ex. via e-post eller SMS och inte är säker på vem avsändaren är.

Pin -kod eller lösenord

En personlig sifferserie som St1 överlämnat till Kunden så att denna kan godkänna Betalningar med Betalkortet.

SEPA

SEPA (Single Euro Payment Area) är ett enhetligt euroområde bestående av 28 EU-länder, 3 EES-länder samt Monaco och Schweiz.

Självbetjäningskanal

Webbsida, smarttelefon app eller annat motsvarande användargränssnitt via vilket tjänsten kan användas elektroniskt. För att använda en självbetjäningskanal krävs en fungerande uppkoppling.

Spionprogram

Ett spionprogram är ett sabotageprogram, vars syfte är att samla information om den dator programmet körs på. Insamlingen av information sker utan användarens tillstånd och ofta existerar spionprogrammet på datorn utan att användaren är medveten om det. Insamlad information förmedlas vanligtvis till en annan part som ämnar använda sig av informationen i brottsligt syfte.

St1 Betalknapp 

Ett sätt att betala på webben, vilket man kan använda för att betala inköp och tjänster hos St1:s och dess samarbetspartners webbutiker, som en transaktion från ett Konto eller som en kortbetalning med kort.

St1 Betalkonto

Kundens St1 konto. Kontot är ett betalkonto, och Kunden kan använda det för att göra Betalningar. Till Kontot kan man ansluta ett Betalkort eller andra Betalmedel och man kan ansöka om en kreditgräns till kontot. Kontot är inte ett depositions konto i ett kreditinstitut och kontot omfattas inte av insättningsgarantin.

St1 Betalkort 

Som är anslutet till St1 Betalkonto och som beviljats av St1. Kallas också St1 Mastercard.

St1 Kundprogram

Via den här tjänsten kan Kunden få förmåner och rabatter samt lösningar och tjänster för att kunna göra inköp enklare. Innehållet i tjänsten är specificerat i användningsvillkoren för St1:s Kundprogram. St1 Betalkortet ansluts automatiskt till Kundprogrammet. Betalkortet är märkt med kundnumret till Kundprogrammet.

Säkerhetsanvisning

En anvisning som St1 gett till Kunden för säker användning av Betaltjänster. 

Säkerhetsgräns

Är en gräns som sätts på kortet för kontantuttag, en inköpsgräns eller en webbetalningsgräns eller ett geografiskt användningsområde.

Virus

Ett litet dataprogram som sprids på olika sätt via webben, e-post eller via hårddiskar och datastickor som flyttas från en dator till en annan. Virusen klassificeras som sabotageprogram och deras syfte är att störa användningen av datorn eller samla information om dess användare. 

Åtkomstkod

En av kunden vald hemlig personlig sifferserie eller ett fingeravtryck som Kunden kan använda för att logga in i tjänsten och godkänna Betalningar i självbetjäningskanalerna eller användas i distanskommunikation med St1 kundtjänsten. Kallas också St1 ID.

 

Kortsäkerhet

Kortsäkerheten kan påverkas på många sätt. Användaren själv kan bäst påverka kortsäkerheten genom att agera omsorgsfullt och vaksamt.

Säker användning på nätet

Utvecklingen inom teknologin innebär att en allt större del av tjänsterna blir digitala. Betaltjänster och betalkort kan användas säkert även på nätet så länge man iakttar samma försiktighet som i övrigt.